Horta Esportiva - centre esportiu municipal
unió esportiva horta unió atlètica horta twitter horta esportiva facebook horta esportiva canal youtube horta esportiva

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL HORTA

NORMES DE FUNCIONAMENT

ÍNDEX

pdf Normatives d'us

1. INSTAL·LACIONS
1.1 ESPAIS ESPORTIUS
1.2 PROCEDIMENT D'ENTRADA I SORTIDA
a) Abonat del Centre Esportiu Municipal Horta
b) Cursetistes no abonats que participen en activitats dirigides
c) Persones que fan un ús puntual del centre
d) Grups que fan una activitat organitzada
1.3 ACCÉS PER A COL·LECTIUS ESPECIALS

2. REGLAMENT
2.1 PROCESSOS ADMINISTRATIUS
a) Pagament de quotes
b) Cobrament de quotes impagades
c) Modificació i baixes
d) Baixes temporals
e) Revisió mèdica i Qüestionari d’Inici a l’Activitat Física (QIAF)
f) Devolucions casals i activitats
g) Reserva d’espais
h) Altres

3. NORMES GENERALS
3.1 DEFINICIÓ D’USUARI
3.2 DRETS DELS USUARIS
3.3 OBLIGACIONS DELS USUARIS DE COMPLIMENT GENERAL
3.4 DE COMPLIMENT ESPECÍFIC PER A USUARIS QUE PERTANYIN A UN COL·LECTIU
3.5 CONDICIONS D’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
3.6 ALTRES CONDICIONS D’ACCÉS

4. UTILITZACIÓ GENERAL D'ESPAIS I DE MATERIAL ESPORTIU
4.1 ESPAIS
4.2 ÚS DEL MATERIAL ESPORTIU
4.3 PAUTES DE COMPORTAMENT GENERAL
4.4 PAUTES DE COMPORTAMENT SALUDABLES
4.5 ORDENACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS
4.6 OBJECTES PERDUTS I DISPONIBILITAT D’ARMARIETS
4.7 ARMARIETS
4.8 PLAFONS INFORMATIUS I WEB D’HORTA ESPORTIVA AIE
4.9 PROTECCIÓ DE LA PRÒPIA IMATGE
5. NORMATIVA D'ESPAIS
5.1 DE FITNESS
5.2 SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES
5.3 SALA DE CICLISME INDOOR
5.4 PISCINES
5.5 SOLÀRIUM
5.6 ESPAI SOL-UVA
5.7 VESTIDORS
5.8 ESTÈTICA
5.9 PAVELLONS
5.10 GRADES

6. INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA I SANCIONS
6.1 INCOMPLIMENTS LLEUS
6.2 INCOMPLIMENTS GREUS
6.3 INCOMPLIMENTS MOLT GREUS
6.4 MESURES QUE S'HAN D'APLICAR EN CAS D'INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D’ÚS, COMPETÈNCIA EN LA SEVA APLICACIÓ I PRESCRIPCIÓ
6.5 RESPONSABILITATS
6.6 GARANTIES I TERMINIS
1. INSTAL·LACIONS:

El CEM HORTA és un equipament esportiu de 14.668 m2 edificats i 7.080 m2 d'espais oberts , de titularitat municipal i gestionat per HORTA ESPORTIVA AIE
L'horari ordinari del centre és de 7.00 a 23.00 de dilluns a divendres, dissabtes de 8.00 a 20.00 i de 9.00 a 14.00 diumenges i festius.

1.1 ESPAIS ESPORTIUS:

a) 1 sala de Fitness de 420 m2
b) 4 sales d'activitats dirigides amb un total de 650 m2 c) 1 Sala de Ciclisme Indoor de 90 m2
d) 2 piscines de 33x25 m i de 25x12,50 m
e) 2 pavellons de 1.580 m2 i de 800 m2
f) Camp de futbol de 102x65 m
g) Solàrium
h) Vestidors generals i vestidors de grups
i) Centre d'estètica
j) Local social i bar–restaurant de 150 m2.

1.2 PROCEDIMENT D'ENTRADA I SORTIDA:

Tenen accés a les instal·lacions del Centre Esportiu Municipal Horta:
a) Els seus abonats.
b) Les persones que participen en alguna activitat organitzada.
c) Les persones que en fan un ús puntual pagant l'entrada.
d) Grups que fan una activitat organitzada.
e) Públic assistent a competicions.

L’accés i la sortida dels usuaris del centre és el que està situat únicament a l'entrada principal, a excepció del públic (o altres col·lectius que tinguin un tracte diferencial), que hi ha d’accedir i sortir per l’escala principal d’accés a les grades i local social.

a) Abonat del Centre Esportiu Municipal Horta
Ha d’accedir al centre mitjançant el lector digital de qualsevol dels torniquets. A la sortida ha de fer la mateixa operació.
Si l’abonat està inscrit en una franja horària determinada, el control automàtic d’accés li autoritza l’entrada i la sortida 15 minuts abans i després de la seva franja horària.
b) Cursetistes no abonats que participen en activitats dirigides
Els infants més petits de 6 anys han d’anar acompanyats.
Es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i com a màxim 30 minuts després dels seu horari.
S’ha d’utilitzar el vestidor i l’espai reservat a l’activitat contractada.
c) Persones que fan un ús puntual del centre
Entrades puntuals: es venen sempre que l’aforament del centre ho permeti.
Al pagar la corresponent entrada, es rep el tiquet de pagament i cal portar-lo a sobre en tot moment.
El personal d’atenció a l’usuari podrà prendre les dades personals dels usuaris de manera puntual per raons de seguretat.
L’entrada dóna dret a l’ús lliure dels espais esportius i l’assistència a les activitats dirigides incloses en la graella d’abonaments.
Els espais que necessiten reserva prèvia, es poden utilitzar si estan lliures.
Un cop s'abandona el centre, no s'hi pot tornar a entrar amb el mateix tiquet.
Lloguers: s’ha d’abonar l’import corresponent a l’espai reservat abans d’entrar al centre.
Es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida 30 minuts després de finalitzar-la.
Només es pot fer ús de l’espai reservat.
d) Grups que fan una activitat organitzada
El responsable del grup disposa d’un carnet de proximitat peruè tot el grup pugui entrar a la vegada per la porta exterior i sempre ha de romandre amb els seus jugadors/alumnes.
El responsable del grup ha de dipositar un document identificatiu personal amb foto i nom a recepció i a canvi se li lliurarà la clau del vestidor. El carnet personal el recuperarà quan torni la clau del vestidor, en el moment que tot l’equip abandoni el centre. Per tant, no es pot retornar la clau si hi queda algun membre de l’equip.
S’han d’utilitzar els vestidors de grups designats.
En el cas d’equips que facin competició, en els entrenaments es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida 30 minuts després de finalitzar-la. El dia de la competició es permet l’entrada 45 minuts abans de començar el partit i la sortida als 30 minuts d’haver-lo acabat.
En el cas de les lligues organitzades per CEM HORTA , es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de de començar i s’ha de sortir 30 minuts després d'acabar el partit. En tots els casos, els vestidors s’han de deixar tancats amb clau, buits i en bon estat.

1.3 ACCÉS PER A COL·LECTIUS ESPECIALS

Abonats i usuaris amb mobilitat reduïda
L’ús de l’elevador està limitat a persones amb mobilitat reduïda. El Centre Esportiu Municipal Horta es reserva el dret de demanar el certificat mèdic corresponent quan ho consideri oportú.

Normativa per a abonats infantils més petits de 12 anys
Només poden accedir a les instal·lacions en els casos següents: Assistència a un curset o activitats dirigida sempre que vagin acompanyats d’un adult (tutor o tècnic del centre)
Han d'anar acompanyats d’un abonat familiar adult (més gran de 18 anys), que es farà responsable del menor. Sempre que facin ús del centre tots dos han de romandre , necessàriament, a les mateixes dependències i/o a la piscina.
A partir dels 6 anys han d’utilitzar el vestidor que els correspongui per sexe.
S’habiliten uns vestidors familiars per a pares i mares amb fills (consulteu-ne els horaris a recepció).

2. REGLAMENT

El Centre Esportiu Municipal Horta disposa d’un reglament d’ús i d’un règim disciplinari que s'ha d'aplicar a tots els abonats i usuaris del centre esportiu, i als col·lectius externs usuaris del centre, així com a totes les persones que hi accedeixen de forma esporàdica mitjançant el pagament de l’entrada o lloguer puntual.
La interpretació i aplicació o modificació d’aquest reglament recau en l’òrgan competent del seguiment del centre.
L’ús indegut de les instal·lacions i l’incompliment del reglament poden ésser motiu d’expulsió temporal o definitiva. L’expulsió definitiva l’ha de decidir l’òrgan competent del seguiment del centre.

2.1 PROCESSOS ADMINISTRATIUS

a) Pagament de quotes
L’alta al centre es formalitzarà a les oficines del Centre Esportiu Municipal.
Els rebuts es cobraran en els primers 5 dies de cada mes mitjançant un rebut bancari.
En cas d’aturada tècnica d’un espai o servei per tasques de manteniment i/o adequació, l’usuari no tindrà dret a cap compensació econòmica.
Les quotes es revisaran una vegada a l’any.
b) Cobrament de quotes impagades
La devolució de 2 rebuts domiciliats consecutius ocasionarà la pèrdua de la condició d’abonat. Per tornar a recuperar-la cal pagar els imports pendents, les despeses de devolució i els drets d’inscripció vigents.
El gestor té la potestat de posar un recàrrec de 3€ per rebut retornat.c) Modificació i baixes. Les notificacions de baixa i les modificacions de les dades bancàries cal presentar-les abans del dia 20 del mes anterior. No es farà cap devolució si la baixa es comunica amb posterioritat. La notificació caldrà fer-la personalment, per fax o per correu electrònic, de tal manera que la petició quedi enregistrada amb la signatura del sol·licitant, a qui s’enviarà una confirmació de la baixa. No s’acceptarà cap d’aquestes gestions per via telefònica.
El canvi de quota motivat per la modificació del tram d’edat es farà de forma automàtica, prèvia notificació a l’interessat.
d)Baixes temporals
En els casos que el centre esportiu estipuli, l’abonat podrà sol·licitar la baixa temporal després d'haver aportat la documentació.
El període per gaudir de la baixa temporal serà mínim 2 mesos i màxim de 12. Si la baixa s’allarga més enllà dels 12 mesos caldrà renovar la documentació justificativa.
En cap cas es reconeixerà una baixa temporal amb caràcter retroactiu, o un cop hagi generat una quota impagada.
e)
Revisió mèdica i Qüestionari d’Inici a l’Activitat Física (QIAF). Es recomana la revisió mèdica esportiva abans d’iniciar una activitat física i especialment al col·lectiu de persones de més de 65 anys.
f) Devolucions cursets i campus
Es retornarà el 50% de l’import si la baixa es comunica 10 dies abans de començar l’activitat i sempre que sigui per malaltia o lesió, després de presentar un justificant mèdic.
g) Reserva d’espais
Per formalitzar una reserva d ́un espai concret, caldrà abonar anticipadament entre el 50% i el 100% de la tarifa corresponent, segons el valor total.
h) Altres
En cas de pèrdua o deteriorament del carnet de proximitat cal fer la sol·licitud de duplicat a l’administració del centre i abonar les despeses de tramitació.

Suggeriments i queixes: els usuaris disposen d’un imprès per fer arribar els suggeriments i les queixes que creguin oportunes a la direcció del centre, i dipositar-lo en la bústia situada a recepció. En rebrà un resposta en el termini màxim de 15 dies.

3. NORMES GENERALS

3.1 DEFINICIÓ D'USUARI

S’entén per usuari qualsevol persona física o jurídica que faci ús de la instal·lació esportiva, en qualsevol modalitat o disciplina, ja sigui de manera puntual o perllongada i sota qualsevol de les modalitats d’ús. També estaran obligades al compliment d’aquesta normativa aquelles persones que siguin al centre per participar o presenciar un esdeveniment que hi tingui lloc.

Abonat: per adquirir la condició d’abonada, la persona interessada haurà de fer el pagament del preu públic corresponent i aportar les dades personals necessàries a l’administració del centre, per poder tramitar l’alta.

Usuaris puntuals o temporals: Per adquirir aquesta condi- ció, únicament ha d’abonar el preu de l’entrada o del abonament previst, i facilitar el nom i el document oficial que l’acrediti.

Usuaris de cursos o activitats: per adquirir la condició de persona inscrita a un curs o activitat, caldrà fer la sol·licitud corresponent i la persona serà admesa en funció de les places previstes i per ordre d’inscripció. Quan no pugui ser atesa per manca de disponibilitat de places, s’integrarà en un llista d’espera per ordre de presentació, amb l'efecte de poder accedir al curs o a l’activitat en el moment que es produeixi una vacant o ampliació de places, si això és possible.

Clubs, entitats i associacions esportives: són aquelles entitats jurídiques que figuren legalment inscrites en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat i/o en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Barcelona.

Centres docents: centres educatius de primària i secundària així com escoles especials.

Altres: associacions culturals i/o socials la finalitat bàsica de les quals no sigui la pràctica fisicoesportiva ni el foment de l’esport, però que portin a terme activitats fisicoesportives per als seus associats, així com els grups informals d’usuaris que ho sol·licitin. El règim d’autorització de l’ús de les instal·lacions serà el previst per als usuaris individuals, l’entitat gestora podrà demanar un recompte de les persones que en faran ús com a integrants d’aquest grup.

3.2 DRETS DELS USUARIS

a) Accedir a la instal·lació i fer les activitats fisicoesportives en l’horari establert i per a la finalitat que s'han acreditat.
b) Fer les activitats fisicoesportives per a les quals tinguin autorització.
c) Utilitzar els serveis d’accés general de les instal·lacions esportives.
d) Formular reclamacions, queixes i suggeriments en relació amb el servei. Se seguirà el procediment establert i rebran una resposta en el termini de 15 dies hàbils.
e) Sol·licitar informació sobre el funcionament o la gestió de les instal·lacions, així com sobre programes i activitats esportives.
f) Exercir els drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació, d’acord amb el que determina la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
g) Conèixer les característiques de les instal·lacions. Amb aques- ta finalitat, HORTA ESPORTIVA AIE mantindrà actualitzat els canals propis d’informació relativa a les seves característiques principals.
h) Disposar d’un reglament d’ús en el taulell d’informació.

3.3 OBLIGACIONS DELS USUARIS DE COMPLIMENT GENERAL

a) Fer un bon ús de les instal·lacions esportives, respectar-les i cuidar-les. Tenir cura del mobiliari i de qualsevol altre element que hi hagi instal·lat.
b) Mostrar al personal de les instal·lacions l’autorització per fer-les servir, en el moment d’accedir-hi i en qualsevol moment en què els la demanin.
c) Col·laborar en el manteniment de la neteja de la instal·lació i, amb aquesta finalitat, fer ús de les papereres i dels recipients higiènics.
d) Respectar l’horari de funcionament.
e) Seguir les indicacions i instruccions que doni el personal de servei.
f) És aconsellable comunicar al personal que hi treballa les alteracions de funcionament, els desperfectes o les deficiències en el funcionament de la instal·lació.
g) Tractar amb respecte la resta d’usuaris i el personal que hi treballa.
h) Respectar i tenir cura del mobiliari, el material esportiu, els jardins i l’arbrat.
i) Abonar puntualment les taxes o preus públics establerts per a cada servei o espai esportiu i per a cada modalitat d’ús de- terminada.
j) Efectuar la pràctica esportiva amb el material i la roba adient per a cada tipus d’instal·lació.
k) Abandonar les instal·lacions en cas que hagin estat advertitsper haver incomplert la normativa. Si es neguen a rectificar la seva conducta, el personal de la instal·lació té la capacitat d’expulsar qualsevol persona o entitat que no compleixi la normativa vigent, general o específica.
l) Aportar les dades necessàries per adquirir la condició de persona usuària de les instal·lacions o la condició de persona inscrita a un curs o activitat.
m) No es poden gravar ni imatges ni sons.
n) No es poden dur a terme entrenaments amb personal aliè.
o) No es pot fumar ni menjar.
p) No es pot accedir al centre amb envasos de vidre.
q) No es pot utilitzar el mòbil en el decurs de les activitats dirigides.

3.4 DE COMPLIMENT ESPECÍFIC PER A USUARIS QUE PERTANYIN A UN COLE·LECTIU

a) Designar, davant d'HORTA ESPORTIVA AIE i per escrit, la persona que representa l’entitat per poder elaborar el pla d’usos de cada temporada o període.
b) Subscriure i mantenir la vigència de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixin les activitats que s’han de fer, les persones que hi participen i també el públic assistent.
c) Comunicar, amb la urgència necessària, qualsevol incidència que es produeixi derivada de les activitats dutes a terme a l'instal·lació.
d) Fer servir la instal·lació per a la finalitat acordada en l’acord d’utilització i segons el calendari previst en el pla d’usos.
e) Respectar el nombre d’usuaris d’acord amb la comunicació efectuada en el moment de l’autorització.
f) Sol·licitar autorització expressa d'HORTA ESPORTIVA AIE per modificar les condicions d’ús dels dos apartats anteriors.
g) Adoptar les mesures necessàries per no interferir en els horaris i en les activitats de la resta d’usuaris de les instal·lacions.

3.5 CONDICIONS D'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

a) Per accedir a la instal·lació, l’usuari s’haurà d’identificar de la manera que s'hagi establert, i utilitzar adequadament els sistemes de control d’accés que hi hagi a cada centre.
b) Els horaris d’obertura i tancament de les instal·lacions estaran exposats a la recepció.
c) Els usuaris hauran d’ajustar-se als dies i hores d’obertura i tancament de les instal·lacions i als dies i períodes de tancament establerts anualment.
d) En cas d’arribar a l’aforament màxim, HORTA ESPORTIVA AIE es reserva el dret de tancar l’accés a la instal·lació, tancar espais o suspendre alguna activitat.
e) Les entrades puntuals permeten un únic accés a la instal·lació; no es podrà sortir i tornar a entrar un cop s’hagi accedit a l’espai.
f) Pel que fa a les activitats de grup que es vinguin a fer a les instal·lacions, el responsable de les persones que hi participin mostrarà a l'encarregat del control d’accés a la instal·lació, el seu DNI o document acreditatiu. Així podran accedir als vestidors i a la resta d’espais esportius. Per obtenir les claus dels espais que s’hagin d’utilitzar, la persona responsable haurà de dipositar un document identificatiu, que li serà retornat una vegada lliurades les claus a la sortida.
g) En els centres amb vasos de piscines, el Decret 95/2000 del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya indica que els mes petits de 14 anys han d'anar acompanyats d’un adult. L’adult haurà d’estar en el mateix espai que el menor i vetllarà perquè tinguin un comportament correcte. Un adult pot accedir al centre amb un màxim de dos menors.

3.6 ALTRES CONDICIONS D'ACCÉS

a) La resta de persones que accedeixin a les instal·lacions hauran d’acreditar pels mitjans que es considerin oportuns la raó per la qual volen entrar al centre.
b) Els usuaris no podran accedir a les instal·lacions amb vehicles, monopatins, patins, bicicletes o similars, ni amb cap estri o material que no estigui destinat a la pràctica esportiva, llevat d’aquelles persones que ho necessitin per raons de mobilitat reduïda tenint en compte seu grau de discapacitat.
c) No es permet l’entrada d’animals, llevat dels gossos pigall.

4. UTILITZACIÓ GENERAL D'ESPAIS DE MATERIAL ESPORTIU

4.1 ÚS DELS ESPAIS

a) No es podrà fer cap canvi en els serveis o espais que consten al pla d’usos, si no es disposa de l’autorització prèvia d'HORTA ESPORTIVA AIE.
b) Tant els usuaris com les entitats alienes a HORTA ESPORTIVA AIE que han llogat alguna instal·lació, hauran de respectar els horaris concedits i no podran utilitzar-la fora del temps autoritzat.
c) No es permet ocupar els espais on s’estan desenvolupant activitats, o interferir-hi. Tampoc es permet ocupar espais lliures sense autorització prèvia dels responsables de les instal·lacions. No es permet l’ús lliure de les sales d’activitats i sales polivalents, si no es tracta d’activitats dirigides o supervisades per personal tècnic.
d) S’ha de respectar la normativa específica que fa referència a cada espai i l’aforament màxim previst per a cada instal·lació.

4.2 ÚS DEL MATERIAL ESPORTIU

a) Pel que fa al material esportiu que no sigui de la instal·lació, no es podrà fer servir, per raons de higiene i seguretat, exceptuant aquell material supervisat pel responsable de l’espai.
b) Els usuaris/es són responsables del material esportiu que utilitzin, i l’hauran de retornar als seu lloc un cop hagin acabat l'activitat.
c) Cada entitat esportiva és responsable del material esportiu que utilitzi. Així mateix, les entitats hauran de respectar un ordre a l'hora d'emmagatzemar del material esportiu i tenir-lo ben posat i guardat a l’espai assignat.
d) L’entrenador o la persona responsable de cada entitat haurà de dur el control del material utilitzat per a les activitats. També es farà responsable que, una vegada finalitzada l’activitat, la instal·lació, el material i els espais esportius utilitzats estiguin en condicions de tornar-se a fer servir.
e) Qualsevol desperfecte que s'hagi propduït a la instal·lació o al material a causa d'haver-ne fet un mal ús, serà responsabilitat de la persona que l’hagi causat i, subsidiàriament, de l’entitat a la quual pertanyi, si és que està fent ús de la instal·lació com a integrant d’un grup. Les despeses de reparació aniran al seu càrrec.

4.3 PAUTES DE COMPORTAMENT GENERAL

a) Els usuaris mantindran la instal·lació, l'equipament i el material esportiu net i ordenat, i tindran un comportament respectuós amb el personal el personal i la resta de gent que hi sigui present.
b) S’ha de vetllar perquè es respectin al màxim les normes d'ús específiques de la instal·lació: fer bon ús de les papereres, deixar els vestidors en bones condicions per a les persones que vindran més tard, etc.
c) Cal respectar les normes i els consells del personal de la instal·lació esportiva.
d) En general, no es permet fer cap actuació que alteri l’ordre públic o la convivència normal i pacífica dels usuaris.
e) Per entrar a les instal·lacions esportives, els usuaris han de dur roba d'esport i canviar-se les sabates de carrer per un calçat adequat i d'ús exclusiu per a l’activitat esportiva.
f) És obligatori utilitzar sempre els vestidors per canviar-se de roba. No es permet fer-ho a cap altre lloc.
g) S’aconsella no portar objectes de valor a la instal·lació, ja que la direcció no es responsabilitza de les pertinences dels usuaris.


4.4 PAUTES DE COMPORTAMENT SALUDABLES

a) És recomanable fer-se una revisió mèdica abans d'iniciar una activitat esportiva. En qualsevol cas, serà responsabilitat exclusiva de l'usuari qualsevol tipus d’incident que per motius de salut pugui patir, ja sigui per desconeixement d’una possible malaltia o per la haver fet un sobreesforç durant la pràctica esportiva.
b) HORTA ESPORTIVA AIE posa a disposició dels usuaris, durant tot el període d’obertura de les instal·lacions, personal tècnic que pot assessorar-los sobre la millor manera de fer activitat física.
c) És recomanable fer un escalfament adient abans de començar l’activitat física i en acabar-la, fer exercicis d’estiraments i de relaxació per tornar a la calma, abans d’anar a la dutxa. En tot cas, serà responsabilitat exclusiva de l'usuari qualsevol tipus de lesió provocada per una mala pràctica.
d) Durant les sessions, és recomanable beure petites quantitats d’aigua per hidratar-se bé.
e) És recomanable no menjar res a partir de dues hores abans de fer l'activitat esportiva.
f) A les sessions dirigides, cal seguir els consells del personal tècnic i consultar-li qualsevol dubte que es pugui tenir.

4.5 ORDENACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS

a) HORTA ESPORTIVA AIE farà públic, per a cada espai, el quadre d’horaris d’activitats programades d’acord amb el pla d’usos, i serà obligatori respectar-lo.
b) HORTA ESPORTIVA AIE , mitjançat la direcció del centre, es reserva el dret de modificar o anul·lar els horaris d’utilització de les instal·lacions quan les circumstàncies ho requereixin. Totes les activitats començaran i acabaran segons l’horari previst, i no es permetrà d’ampliar-lo si, per qualsevol incidència, l’activitat ha començat més tard.
c) L’accés a les sessions dirigides ha de ser a l’hora indicada. Transcorreguts 5 minuts des de l’inici de la sessió, no s’hi podrà entrar.
d) No es permet, en cap cas, dur a terme cursets particulars ni assessorament tècnic de manera particular a les instal·lacions esportives, exceptuant el servei d’entrenador personal de la instal·lació.

4.6 OBJECTES PERDUTS I DIPONIBILITAT D'ARMARIETS

a) HORTA ESPORTIVA AIE no es responsabilitza dels objectes dipositats als armariets, ni tampoc dels objectes perduts o oblidats a les instal·lacions.
b) Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir estaran a disposició dels usuaris durant un mes. Transcorregut aquest termini, el responsable de la instal·lació els destruirà o els donarà a organitzacions no governamentals.
c) No es recolliran ni guardaran sabons, cremes corporals, ni roba interior.

4.7 ARMARIETS

L’ús dels armariets és un servei que ofereix HORTA ESPORTIVA AIE perquè els usuaris de la instal·lació puguin guardar-hi els seus efectes personals mentre duen a terme l’activitat fisicoesportiva. Utilitzaran un cadenat, en cap cas és un servei de consigna, per tant:
a) En finalitzar l’activitat o l’estada a la instal·lació, l'usuari haurà de deixar l’armariet lliure, buit i net.
b) Cada dia, en acabar l’horari d’obertura de les instal·lacions, el personal responsable desallotjarà els armariets que no estiguin lliures i els objectes que hi puguin haver a dins passaran a tenir la condició d’objectes perduts. HORTA ESPORTIVA AIE no es farà càrrec de les despeses derivaces d'haver de trencar el cadenat per alliberar l’armariet.

Recomanacions:
a) S’aconsella guardar la bossa, la roba i les sabates dins de l’armariet. Per raons higièniques, les sabates s’han de guardar prote- gides amb una bossa de plàstic.
b) En cas de pèrdua de la clau del cadenat, cal avisar la recepció del centre.
c) Es recomana no deixar-hi objectes de valor, perquè HORTA ESPORTIVA AIE no es farà responsable del contingut en cas de pèrdua o sostracció.

HORTA ESPORTIVA AIE es reserva el dret de comprovar el contingut de tots els armariets quan ho cregui convenient per motius de seguretat o quan es presumeixi, de manera fonamentada, que se n'ha fet un ús indegut.

4.8 PLAFONS INFORMATIUS I WEB D'HORTA ESPORTIVA AIE

a) Els plafons informatius, els televisors i el web són els espais destinats a la difusió i a la comunicació del funcionament dels centres i d'HORTA ESPORTIVA AIE i de les activitats que s’hi fan.
b) Els responsables dels centres i HORTA ESPORTIVA AIE gestionaran el contingut del web i els diferents plafons informatius. En conseqüència, pordrà determinar-ne els criteris d’ús i l’assignació, i fer-hi qualsevol tipus de modificació d’acord amb les necessitats que hi hagi.
c) No es permet col·locar cap element publicitari, de comunicació o difusió, ni cap cartell fora dels espais assignats per fer-ho sense l’autorització dels responsables dels centres o de HORTA ESPORTIVA AIE.

4.9 PROTECCIÓ DE LA PRÒPIA IMATGE

Per la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre, de protecció civil de l’honor, de la intimitat i de la pròpia imatge, la gravació d’imatges (fotografies, pel·lícules, etc.) de qualsevol tipus es tractaran de la manera següent:

a) HORTA ESPORTIVA AIE per garantir els interessos dels usuaris estableix que no es podrà enregistrar imatges ni àudios, en els espais esportius i complementaris tancats al públic, com a norma general.
b) Davant de requeriments concrets d’enregistrament dins dels espais esportius tancats s’haurà de fer una sol·licitud per escrit que anirà acompanyada de l’autorització de la persona a ser enregistrada o del seu tutor o tutora. La sol·licitud recollirà la voluntat de no penjar ni publicar les imatges en cas que surtin altres persones que no hagin donat el seu permís per a la filmació.
c) En el cas dels espais esportius oberts d'HORTA ESPORTIVA AIE es fomentarà el caràcter informatiu de la norma i s’eximeix al centre de la responsabilitat que hi ha entre usuaris.
d) Pel que fa a les activitats de portes obertes fetes a la instal·lació, cal informar-ne als usuaris, ja que en aquest cas funcionarà com un espai obert.

5. NORMATIVA D'ESPAIS

La Direcció del centre garantirà a tots els usuaris:
Un manteniment adequat dels espais, així com del material i aparells esportius
La presència de tècnics esportius/ servei permanent de socorristes a la sala de fitness i la piscina
El servei d’assessorament i seguiment als abonats. Puntualitat i qualitat en l’inici de les activitats dirigides

5.1 SALA DE FITNESS

El tècnic de sala limitarà o prohibirà que es facin aquells exercicis que consideri inapropiats, perillosos o de realització dubtosa que incideixin en la seguretat de l’usuari o dels usuaris o puguin deteriorar l’equipament o el material.

NO ES PERMET:
a) Accedir a la sala de Fitness als joves de menys de 16 anys
b) No tenir en compte els consells dels tècnics, ni les normes de la Sala.
c) Entrar motxilles o bosses a la sala.
d) Portar l’aigua o les begudes en recipients que no siguin hermètics i que es puguin trencar.
e) Monopolitzar les diferents estacions, ni guardar tanda.
f) Excedir el límit de temps de treball marcat a les màquines cardiovasculars.
g) Utilitzar sabates de ciclisme indoor.

ÉS OBLIGATORI:
h) Dur una tovallola per a les màquines i matalassos. I, per motius d’higiene, eixugar la màquina quan s’hagi fet servir.
i) Portar roba i calçat esportiu adequat. No es considera que ho siguin: les xancletes, les sabates amb plataforma, els banyadors o els pantalons texans. No es pot entrar amb el tors nu.
j) Cedir l’ús de l’aparell quan es fa una pausa de recuperació entre sèries.
k) Tornar al seu lloc el material que s’hagi estat utilitzant, per facilitar-ne l’ús a la resta d'usuaris de la sala.

ES RECOMANA:
l) Fer un escalfament general, amb exercicis aeròbics i d’estira- ments durant 10-15 minuts.
m) Consultar el personal tècnic de la sala per assessorar-se de les activitats esportives més adients en funció dels objectius i de les necessitats de cadascú, o per aclarir qualsevol dubte relacionat amb la pràc- tica saludable i responsable d’exercici físic.

5.2 SALES D'ACTIVITATS DIRIGIDES

NO ES PERMET:
a) L’accés a les activitats a menors de 15 anys . Els usuaris mes grans de 15 anys tindran accés lliure a totes les activitats incloses en la quota d’abonament. Accedir a la sala passats 5 minuts del inici de l’activitat o quan s’hagi arribat al màxim de l’aforament. Cadascuna de les activitats té un nombre màxim de places en funció de les possibilitats d’aforament de la sala i de la qualitat docent. Cada centre esportiu determinarà els criteris d’accés en cas d’overbooking.
b) La utilització individual o col·lectiva de les instal·lacions sense la presència d’un tècnic.

ÉS OBLIGATORI:
c) Dur roba esportiva adequada per fer les activitats dirigides. El tors ha d’estar cobert i les sabatilles no poden venir del carrer. Es desaconsellen les sabates amb plataforma. Es recomana dur roba còmoda si l’activitat a ho requereix. Està prohibit el calçat amb sola que marqui.
d) Dur una tovallola per posar damunt de les màrfegues, en cas que se n’utilitzin.
e) Dur l’aigua o les begudes en recipients hermètics i irrompibles.
f) Tornar al seu lloc el material que s’hagi utilitzat.
g) Deixar qualsevol motxilla o bossa fora de la sala.

ES RECOMANA:
h) Seguir les indicacions del personal tècnic i informar-lo de qual- sevol lesió, dolor, malaltia o dubte que puguem tenir en relació amb l’activitat que fem.
i) Assegurar-se que el nivell de dificultat de la sessió és adequat al nivell i condició física actual.
j) Fer les sessions fins al final, no obviar el treball d’estiraments i relaxació.
k) Hidratar-se bé durant el temps dedicat a la pràctica esportiva.

HORTA ESPORTIVA AIE es reserva el dret de modificar, canviar o eliminar alguna activitat, en cas de necessitat de l'entitat o del mateix Ajuntament de Barcelona.

5.3 SALA DE CICLOCLISME "INDOOR"

NO ES PERMET:
a) L’accés a l’activitat a joves de menys de 15 anys .
b) Accedir a la sala passats 5 minuts del inici de l’activitat o quan s’hagi arribat al màxim de l’aforament.
c) L’ús lliure de la sala quan no hi hagi activitat programada sense autorització d ́un responsable del centre.

ÉS OBLIGATORI:
d) Dur roba esportiva adequada per fer l’activitat. El tors ha d’estar cobert i les sabatilles no poden venir del carrer. Es des- aconsellen les sabates amb plataforma o amb sola molt prima.
e) Dur una tovallola per assecar-se la suor.
f) Netejar la suor de les bicicletes i del terra.
g) Afluixar els caragols del seient i del manillar quan hagi acabat l’activitat.
h) Dur l’aigua o les begudes en recipients hermètics i irrompibles.
i) Deixar qualsevol motxilla o bossa fora de la sala.

ES RECOMANA:
j) Seguir les indicacions del personal tècnic i informar-lo de qual- sevol lesió, dolor, malaltia o dubte que puguem tenir en relació a l’activitat que fem.
k) Ajustar les bicicletes a l’allargada de les nostres extremitats.
l) Fer les sessions fins al final, no obviar el treball d’estiraments i relaxació.
m) Hidratar-se contínuament, fins i tot abans de tenir sensació de set.

5.4 PISCINA

NO ES PERMET:
a) Als nens de menys de 14 anys entrar a la piscina sense anar acompanyats d’un adult (segons l'Ordre de 31-5-1960 del Ministerio de la Governación) que se’n faci responsable, excepte si participen en un curset. L’adult haurà d’estar en el mateix espai que el menor i vetllarà perquè el seu comportament sigui el més correcte possible. Un adult pot accedir a la piscina amb un màxim de dos menors.
b) L’accés a menors de 2 mesos, per qüestions de salut.
c) Accedir a l’espai de piscina vestit de carrer o amb calçat de carrer.
d) Utilitzar cap tipus de sabó o cremes a les dutxes de la piscina i a la zona comuna d’aigües.
e) Fer cap activitat perillosa o jocs que comportin risc físic.
f) La pràctica d’apnea lliure.
g) Utilitzar el material de piscina sense permís. És responsabilitat de l’abonat tornar al seu lloc el material utilitzat.
h) Recolzar-se ni repenjar-se a les surades.
i) L’ús d’ulleres o objectes de vidre que es puguin trencar.
j) Fumar o menjar a la zona de platja de la piscina.
k) L’ús de flotadors recreatius o inflables.
l) Fer ús de la piscina a qualsevol que presenti una ferida oberta o malaltia infecciosa.

ÉS OBLIGATORI:
m) Dur sabatilles de goma netes, casquet de bany i banyador. Està prohibit portar roba interior sota el banyador.
n) Dutxar-se abans d’entrar a la piscina.
o) Seguir el sentit de natació dels carrers, nedant per la dreta i deixant lliure el costat esquerre.
p) Els usuaris de la piscina hauran de respectar els espais destinats a les diferents activitats i els cartells indicatius de carrer lent, mitjà o ràpid.
q) Qualsevol usuari de la piscina amb alguna disfunció, lesió, malaltia cardíaca o de tipus epilèptic, no hauria de venir sol. Ho ha de comunicar al tècnic o socorrista abans d'entrar a l’aigua.
r) Que els nadons entrin a l’aigua amb bolquers especials.

ES RECOMANA:
s) No dur cap tipus de joia o bijuteria dins del recinte de la piscina. En cas de pèrdua o deteriorament, la instal·lació no se’n farà responsablee, a més de representar un risc de lesió per l'usuari que les porta i per a la resta.

5.5 SOLÀRIUM

ÉS OBLIGATORI:
a) Dur una tovallola per usar-la a les gandules.
b) Tornar al seu lloc el material que s’hagi estat utilitzant, siguin gandules o cadires.
c) Utilitzar xancles

NO ES PERMET:
d) Accedir a aquest espai als nens de menys de 14 anys.
e) Fumar, menjar, ni portar envasos de vidre.
f) Accedir o sortir de la terrassa mullat.
g) Abocar-se al carrer, llençar-hi objectes o cridar les persones que hi passen.
h) Queda restringit l’ús de pilotes o altres materials que puguin destorbar la tranquil·litat de la resta d’usuaris, exceptuant aquells casos en què hi hagi activitats programades.

ES RECOMANA:
i) Tenir en compte el tipus de pell i el temps màxim d’exposició recomanat en cada cas. Les exposicions molt llargues i repetides poden provocar un envelliment prematur de la pell i també augmenten el risc de desenvolupament un càncer.
j) Informar de qualsevol anomalia que succeeixi a la instal·lació.
k) Utilitzar adequadament les cremes solars.
l) Certs medicaments i alguns cosmètics augmenten la sensibilitat a les radiacions, consulteu-ho al vostre metge.

5.6 ESPAI SOL-UVA

ÉS OBLIGATORI:
a) La primera vegada que s’utilitza aquest servei, és obligatori omplir el formulari facilitat per l’empresa de Sol-Uva.
b) Utilitzar sempre ulleres de protecció.
c) Desmaquillar-se i portar la pell neta.

NO ES PERMET:
d) L'entrada a aquestes instal·lacions als joves de menys de 18 anys.
e) Entrar-hi mullat.
f) L’accés a persones que tenen malalties contagioses.
g) Menjar, entrar begudes amb envasos de vidre o fumar.
h) Portar rellotges, joies o bijuteria.
i) L’ús de filtres solars i cremes.

ES RECOMANA:
j) Tenir en compte el tipus de pell i el temps màxim d’exposició recomanat en cada cas. Les exposicions molt llargues i repetides poden provocar un envelliment prematur de la pell i també aug- menten el risc de desenvolupament d’un càncers.
k) Informar de qualsevol anomalia que succeeixi a la màquina.
l) No és recomanable que dones embarassades, hipertensos i aquells que tinguin malalties cardíaques en facin ús.
m) Certs medicaments i alguns cosmètics augmenten la sensibilitat a les radiacions, consulteu-ho al vostre metge.
n) És aconsellable posar-se cremes hidratants i beure aigua després de cada sessió.
o) No fer més d’una sessió per dia, ni més de quatre per setmana.

5.7 VESTIDORS

La Direcció del centre garantirà a tots els usuaris:
Un servei de neteja i desinfecció diari
Armariets per dipositar-hi roba i objectes personals
Assecadors de cabells
Dutxes, lavabos i vestuaris adaptats a persones amb mobilitat reduïda

ÉS OBLIGATORI:
a) Vetllar pel bon manteniment dels vestidors i deixar-los en bones condicions per als usuaris posteriors.
b) Dutxar-se en el temps estrictament necessari i fer un consum responsable de l’aigua.
c) Fer ús de l’espai dins de la zona de dutxes per assecar-se, així com també per escórrer el vestit de bany.
d) No deixar envasos al terra de les dutxes, ni embolcalls, ni restes de sabó o qualsevol altre objecte.
e) Deixar lliure l’armariet en abandonar la instal·lació. Cada nit es procedirà a buidar-los per netejar-los. Els objectes que hi hagin passaran a Atenció l'Usuari. Els propietaris tindran un mes per a recollir-los.
f) Que els més petits de 6 anys es canviïn amb el seu acompanyant i en el mateix vestidor.

NO ES PERMET:
g) Menjar ni fumar.
h) Introduir-hi objectes de vidre o de qualsevol altre material que pugui esclatar o trencar-se en bocinets petits.
i) Està prohibit dur a terme pràctiques que afectin la salubritat del vestidor, com ara depilar-se, afaitar-se, tenyir-se, fer-se la manicura o pedicura, etc.
j) Rentar les sabatilles, banyadors o qualsevol tipus de roba per motius d’higiene.

ES RECORDA:
k) L'ús de sabatilles dins del vestidor (recomanable).
l) Un cop fet servir l’armariet, recordeu deixar la porta tancada a fi d’evitar accidents.
m) HORTA ESPORTIVA AIE no es fa responsable dels objectes dipositats als vestidors i armariets.
n) Els nens de 6 anys en endavant que participin en activitats lliures acompanyats d’un adult, s’hauran de canviar al vestidor corresponent al seu sexe.
o) Els nens de 6 anys en endavant que utilitzin els vestidors de grup, s’hauran de canviar ells sols, sense acompanyant.

5.8 ESTÈTICA

Els serveis d’estètica no estan inclosos en la quota d’abonat.
ÉS OBLIGATORI:
a) Demanar hora amb antelació al Servei d’Atenció a l’Usuari.
b) Ser puntual i arribar a l’hora sol·licitada.
c) Avisar amb prou temps en cas de no poder assistir a l’hora reservada. La no assistència sense avís previ comportarà, per a properes reserves, l'obligatorietat de pagar el servei per avançat. En cas de no assistir injustificadament a una visita concertada i abonada prèviament, no es retornarà cap import.
d) Els abonaments són personals i intransferibles. En queda prohibit l’ús per a persones diferents al titular.

ES RECOMANA: e) Tenir cura de la higiene corporal.
f) En les primeres visites als Serveis de Salut dur tots aquells informes mèdics, radiografies, anàlisis de la lesió o molèstia que es considerin adients per donar un servei més bo.

ES RECORDA QUE: Els abonaments tenen validesa per un temps limitat. Un cop ca- ducats, no se’n podrà fer ús i no es tindrà dret a cap devolució. El pagament del servei es farà en metàl·lic o targeta un cop finalitzat, sempre i que no s’estigui obligat a fer el pagament per avançat. En el cas dels abonaments, aquests s’hauran de fer efectius en el moment de fer el primer servei.

5.9 PAVELLONS

L’ús dels pavellons tindran una normativa d’ús diferenciat en funció del tipus d’usuari que el faci servir.
Els usuaris tenen dret a:
Reservar el pavelló / pista per poder-ne fer ús.
Un manteniment adequat i correcte dels espais així com del material i aparells esportius.

A) ENTRENAMENTS I COMPETICIONS

Podran accedir-hi tots aquells equips pertanyents a clubs o entitats que tinguin conveni d’ ús en dies i horaris específics amb HORTA ESPORTIVA AIE.

ÉS OBLIGATORI:
a) Fer la sessió preparatòria amb un responsable tècnic del club o entitat.
b) Per poder realitzar la sessió preparatòria hi ha d’haver com a mínim el 50% de la plantilla de l’equip.
c) El club o l'entitat usuària de la instal·lació ha de vetllar perquè les actuacions del públic assistent a les competicions o entrenaments, així com la dels seus esportistes, segueixin el reglament, i haurà d'impedir que es pugui ocasionar qualsevol desperfecte al paviment o a la resta de l’equipament.
d) Portar calçat i roba adequada (esportiva), vàlid tant per als esportistes com per als tècnics.
e) Respectar les normes de funcionament intern.

NO ES PERMET:
f) Utilitzar altres armariets, gàbies, espais o panells informatius que els designats pel Centre.
g) Fumar, menjar o portar begudes, i menjar xiclets a l’interior de la pista i a les zones pròximes, així com utilitzar substàncies abrasives, com alcohols, dissolvents, etc.
h) Que els acompanyants estiguin a pista o als passadissos durant el període que duri l’activitat.
i) La utilització de l’aparell de megafonia sense el permís del Centre.
j) La utilització del pavellóo de la pista fora dels horaris acordats.

ES RECORDA / ALTRES ASPECTES:
k) En cas de notar qualsevol molèstia, aturar l’activitat i comuni- car-ho al tècnic.
l) La direcció del centre podrà modificar el nombre i l'ordre de les sessions i els horaris, quan ho consideri oportú per necessitats del servei.
m) El personal de manteniment del centre es farà càrrec de la preparació del pavelló per a la realització de les activitats que figurin al quadrant. En aquestes activitats, s’utilitzarà el material esportiu del centre.
n) En les activitats esportives organitzades per la instal·lació s’haurà de respectar les normes particulars del joc i les bàsiques de comportament de joc net.

B) ABONATS

Els abonats de més de 15 anys podran fer ús d'els espais de manera individual,quan no estiguin ocupats.

ÉS OBLIGATORI:
o) Portar material propi.
p) Utilitzar roba esportiva i calçat esportiu amb sola neta.

NO ES PERMET:
q) Fer cap esport col·lectiu sense reservar pista.
r) Desplaçar les porteries, manipular les cortines o cistelles de bàsquet sense l’autorització del personal de la instal·lació.

C) LLOGUER D'ESPAIS

ÉS OBLIGATORI:
s) Fer la reserva a l’Àrea d’Atenció a l’Usuari.
t) Presentar el responsable del grup al personal d’Atenció a l’Usuari.
u) Pagar la quota estipulada.
v) Portar material esportiu propi.
w) Utilitzar roba esportiva i calçat esportiu amb sola neta.

NO ES PERMET:
x) Desplaçar les porteries, manipular les cortines o cistelles de bàsquet sense l’autorització del personal de la instal·lació.

5.10 GRADES

Els espectadors i espectadores, així com els acompanyants només podran accedir als espais assignats. HORTA ESPORTIVA AIE no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats a la instal·lació. Els objectes extraviats es mantindran a la recepció de la instal·lació durant un període d’un mes; passat aquest termini seran lliurats a entitats o organitzacions benèfiques.

ÉS OBLIGATORI:
a) Respectar i complir les indicacions i consells del personal de les instal·lacions.
b) Tenir un comportament cívic i respectuós cap al personal de la instal·lació, els jugadors i la resta de públic.
c) Que les begudes utilitzades estiguin en envasos de plàstic, hermètics i irrompibles.
d) Els dies d ́entrenament caldrà ser soci/abonat o be disposar del corresponent carnet d ́acompanyant, per de poder accedir a les grades a través dels torns d ́accés al centre.

NO ES PERMET:
e) Fumar a les instal·lacions.
f) Menjar a les grades, incloses les llaminadures i la frutia seca.
g) Entrar-hi ampolles de vidre.
h) Entrar-hi amb banyador, o amb el tors nu.
i) L’entrada de vehicles, patins, monopatins, bicicletes i animals.
j) Utilitzar les escales o els llocs de pas com a seients.k) Romandre en les zones de pas.
l) Accedir als espais esportius per la zona de grades. S’han d’utilitzar els accessos habilitats.
m) Fer escalfaments, córrer o jugar amb pilotes, ja que l’espai de grades no és una zona adaptada per a aquestes funcions.

COMPORTAMENT:
n) En els entrenaments: no es podrà cridar les persones que estiguin fent alguna activitat, el to de veu en aquest espai haurà de ser el normal d’una conversa per de no molestar els joves que fan les activitats.
o) Durant els partits cal:
Respectar l’equip/jugador contrari
Animar el teu equip/jugador
Ser bon amfitrió
Fomentar, sobretot entre els infants, la participació, l’esforç, el saber guanyar i saber pedre.

6. INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA I SANCIONS

No ajustar-se a les condicions d’ús que marca aquesta normativa constitueix un incompliment. Els incompliments es qualificaran segons si són lleus, greus i molt greus.

6.1 INCUMPLIMENTS LLEUS

a) No ajustar-se a les condicions recollides a la normativa relatives al bon ús de les instal·lacions, mobiliari, etc., quan això no comporta danys, maltractaments, ni faltes de respecte a ningú, ni suplantació de la identitat d'altres persones.
b) No complir el pla d’usos o l’horari de funcionament de les instal·lacions.
c) No seguir les instruccions i indicacions del personal de servei en relació amb l’ús de les instal·lacions i el funcionament de les activitats.
d) No ajustar-se a les condicions establertes com a obligatòries en la normativa específica d’ús dels diferents espais esportius i elements de les instal·lacions.
e) La resta de les condicions d’ús contingudes a la normativa i que no estan tipificades com a incompliments greus o molt greus. f) La reincidència de tres faltes lleus durant un any, comportarà una falta greu.

INCOMPLIMENTS GREUS

a) No ajustar-se a les condicions recollides a la normativa relatives als espais esportius, al bon ús de les instal·lacions, mobiliari, etc., quan això comporta danys.
b) Comportament incívic amb la resta d’usuaris i amb el personal de les instal·lacions.
c) Negar-se a abandonar la instal·lació, quan ho requereixi el personal, per no haver-se ajustat a la normativa i en cas d’emergència o simulacre.
d) Utilitzar la instal·lació, de manera individual, per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals s’ha concedit l’autorització.
e) No ajustar-se al pla d’usos o a l’horari de funcionament de les instal·lacions quan afecta la resta d’usuaris o als treballadors del centre.
f) Utilitzar les instal·lacions per part d’un col·lectiu amb persones diferents o de les que s'ha fet constar o per fer-hi activitats diferents de les estupulades prèviament.
g) Accedir a les instal·lacions sense autorització o amb l’acreditació d’una altra persona.
h) No ajustar-se a la normativa d’accés de menors d’edat a les instal·lacions.
i) Els incompliments que causin danys greus a les instal·lacions, perjudicis greus a altres usuaris o pertorbin greument l'activitat dels serveis i que no es trobin qualificades de molt greus.
j) La reincidència en incompliments lleus es considerarà també incompliment greu.
k) La reincidència de tres faltes greus durant un any, comportarà una falta molt greu.

INCOMPLIMENTS MOLT GREUS

a) Proferir insults, amenaces o agressions a la resta d’usuaris o al personal de les instal·lacions.
b) Utilitzar la instal·lació per a activitats col·lectives diferents d’aquelles per a les quals s’ha concedit l’autorització.
c) Utilitzar les instal·lacions esportives per a finalitats diferents a les esportives, sense l’autorització corresponent.
d) Dur a terme activitats prohibides en aquesta normativa quan aquestes siguin susceptibles de generar un rendiment econòmic.
e) Els incompliments que causen danys greus a les instal·lacions, perjudicis greus a altres usuaris o pertorben greument l'activitat dels serveis.
f) La reincidència en incompliments greus es considerarà incom- pliment molt greu.

6.4 MESURES QUE S'HAN D'APLICAR EN CAS D'INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D’ÚS I COMPETÈNCIA EN LA SEVA APLICACIÓ I PRESCRIPCIÓ

1 – No ajustar-se a les condicions d’ús del HORTA ESPORTIVA AIE per part de l’usuari comportarà l’adopció de les mesures següents:
a) Incompliments lleus: comunicació per escrit, expulsió temporal de les instal·lacions per un període d’entre un dia i un mes.
b) Incompliments greus: comunicació per escrit, suspensió del dret a entrada a les instal·lacions per un període d’entre un mes i un any.
c) Incompliments molt greus: suspensió de la condició d’usuari, per un període de com a mínim un any fins a un màxim de cinc anys, així com rescabalar els danys econòmics que generi a la instal·lació.

2 - L’expulsió de les instal·lacions, o qualsevol altra mesura en- caminada a garantir la seguretat i l’ordre en el servei, podrà ser acordada per qualsevol dels responsables dels centres o per qualsevol treballador de les instal·lacions si els responsables no hi són. L’expulsió de caràcter immediat i la seva durada afectarà l'activitat que s'estava fent en el moment de la infracció.

3 - La suspensió del dret a l’entrada a les instal·lacions podrà ser acordada pel director, en primera instància, en cas de no ajustar-se a les condicions d’ús previstes als apartats b) i c) de l’article anterior, i posteriorment pel Consell d’Equipament, en segona instància.

4 - El director del centre imposarà imposar alguna de les mesures esmentades, abans, després d'haver consultat l'informe previ dels treballadors i del coordinador de l’àrea. La persona afectada tindrà la possibilitat d’al·legar els arguments que consideri oportuns i d’aportar elements de prova en la seva defensa en l’audiència prèvia que se li faci, sense perjudici d’altres actuacions i diligències que cregui oportunes. Contra la resolució del director del centre es podrà interposar recurs ordinari davant del gerent o de la junta directiva d'HORTA ESPORTIVA AIE.

5 - La durada de la mesura aplicable es determinarà, d’acord amb el principi de proporcionalitat, atenent la intencionalitat en l’actuació de l’interessat, la naturalesa dels perjudicis ocasionats, la reiteració i la reincidència.
6 - El director del centre podrà arbitrar les mesures cautelars ne- cessàries per garantir el compliment de les condicions d’ús de la instal·lació, sense perjudici de la competència dels coordinadors i, en tot cas, hauran de ser confirmades per aquest.
7 - Les mesures que es preveuen en aquest article s’aplicaran sens perjudici de les accions disciplinàries, civils o penals que corresponguin segons la legislació vigent.
8 - L’Ajuntament de Barcelona i la junta de'HORTA ESPORTIVA AIE serà informada de les sancions que s’imposin als possibles infractors de la normativa.

6.5 RESPONSABILITATS

Seran responsables directes de les infraccions de la normativa:
a) Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret que siguin menors d’edat o que concorri en ells alguna causa legal d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran els pares, els tutors o aquelles persones que en posseeixin la custòdia o guarda legal.
b) Les entitats o les persones responsables de l’usuari, quan l’infractor faci una activitat formant part d’un col·lectiu, seran, també, responsables de les infraccions que pugui fer.
c) Les persones titulars d’autoritzacions o llicències, quan, amb motiu de l’exercici d’un dret que se’ls ha concedit, cometin una de les infraccions especificades en aquesta normativa.

La declaració de responsabilitat per infracció i l’aplicació de la mesura corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació d’in- demnitzar els danys i perjudicis causats.

6.6 GARANTIES I TERMINIS

a) No podran imposar-se sancions sense la instrucció prèvia d’un expedient.
b) La Comissió Tècnica de Gestió de l’equipament és l’òrgan competent per iniciar l’expedient d’ofici o a instància de qualsevol part; per tant escoltarà i, redactarà un informe en el qual es detallarà el supòsit del fet i la resolució de l’expedient, en un termini màxim de deu dies.
c) Excepcionalment i quan siguin necessàries per garantir el desenvolupament de les activitats o en el supòsit que se’n pu- guin deduir perjudicis greus, com a mesura cautelar, en iniciar-se un expedient sancionador o en qualsevol moment de la instruc- ció, la Comissió Tècnica de Gestió pot acordar la suspensió de l’assistència als entrenaments o a partits o l’accés a les instal·lacions per un període no superior al de la resolució de l’expedient.
d) La Comissió Tècnica de Gestió iniciarà les actuacions que estimi pertinents per elaborar el plec de càrrecs o bé la proposta de sobreseïment i, amb l’audiència prèvia dels inculpats i també dels pares o representants legals i del seu entrenador sempre que aquests siguin menors d’edat, els quals podran presentar les al·legacions, justificacions i proves que estimin pertinents.
e) La resolució de l’expedient haurà de produir-se en el termini màxim d’un mes des de la data del seu inici. Si no és que causes justificades determinades per la complexitat de la instrucció així ho requereixin. Posteriorment serà ratificat per la Comissió de Seguiment/Equipament.
f) La notificació de les resolucions als interessants es farà per escrit i en mà o mitjançant correu certificat o correu electrònic.
g) Contra aquesta resolució, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini de quinze dies davant del mateix òrgan que l’ha dictat o, directament, recurs d’alçada, que exhaureix la via administrativa, davant la regidoria competent. Amb l’advertiment que contra la resolució d’aquest darrer recurs només resta presentar-ne davant d'un contenciós administratiu en el termini de dos mesos. En els dos casos s'ha de comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.Aprovat en la sessió del Consell d’Equipament del CEM HORTA,
del 14 d’octubre de 2013.